Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krośnie  
 im. Komisji Edukacji Narodowej

Menu

                      Aktualności

        Grono pedagogiczne

              Projekt "Pierwszaki"    

                      Osiągnięcia

          Koła zainteresowań   

                                      Kontakt

Dla rodziców

                           Statut szkoły

S T A T U T

Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krośnie

            I.      Informacje o szkole

§ 1.

 1. Nazwa szkoły: Miejski Zespół Szkół Nr 5 w Krośnie Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Krośnie.
 2. Siedzibą Miejskiego Zespołu Szkół Nr 5 w Krośnie Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Krośnie, zwanego dalej w skrócie „Szkoła ”  jest budynek położony w Krośnie, przy ulicy Ks. Piotra Skargi, oznaczony numerem 3.     
 3. Nazwy Miejskiego Zespołu Szkół Nr 5 w Krośnie Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Krośnie używa się w pełnym brzmieniu, tj. Miejski Zespół Szkół Nr 5 w Krośnie Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Krośnie.
 4. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Krosno, reprezentowana przez     

Radę Miasta w Krośnie lub Prezydenta Miasta Krosna.

 1. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą w imieniu Wojewody Podkarpackiego sprawuje         

Podkarpacki Kurator Oświaty.

 1. Cykl kształcenia w Szkole trwa 6 lat.
 2. Zajęcia dydaktyczne odbywają się na jedną zmianę.
 3. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa minister właściwy do spraw oświaty rozporządzeniem w sprawie organizacji roku szkolnego.

     II.               Cele i zadania Szkoły

§ 2.

 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.
 2. Szkoła w szczególności dąży do prawidłowej  realizacji nadrzędnego celu pracy edukacyjnej jakim jest wszechstronny rozwój  każdego ucznia, w oparciu o wartości ewangeliczne i patriotyczne, służące osiągnięciu przez niego dojrzałości wewnętrznej
  i przygotowania go do podjęcia zadań rodzinnych, społecznych i zawodowych.
 3. Misję Szkoły określa załącznik nr 1.
 4. Edukacja szkolna w Szkole zmierza do  harmonijnego realizowania przez nauczycieli wzajemnie uzupełniających się i równoważnych  zadań w zakresie :

1)      nauczania,

2)      kształcenia umiejętności,

3)      wychowania.

 1. W zakresie nauczania Szkoła zapewnia  swoim uczniom :

1)   naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się,  pisania i czytania ze zrozumieniem,

2)   poznawanie wymaganych pojęć  i  zdobywanie  rzetelnej wiedzy  na poziomie         umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia,

3)   dochodzenie do rozumowego, a nie tylko pamięciowego  opanowania przekazywanych treści,

4)   rozwijanie zdolności  dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo - skutkowych, funkcjonalnych, czasowych, przestrzennych  i innych),

5)   rozwijanie zdolności myślenia  analitycznego  i syntetycznego,

6)   traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie,

7)   poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego,

8)   poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej  w perspektywie  kultury  europejskiej.

 1. W zakresie kształcenia umiejętności uczniów, Szkoła uczy  takiego  wykorzystywania  zdobywanej wiedzy, aby  lepiej przygotować się do pracy w warunkach współczesnego  świata, a w  szczególności aby opanować następujące umiejętności :

1)   planowania, organizowania i oceniania  własnej nauki, przyjmowania  za nią coraz  większej odpowiedzialności,

2)   skutecznego porozumiewania  się  w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu    widzenia i  uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego  posługiwania  się językiem ojczystym, przygotowania  do publicznych  wystąpień,

3)   efektywnego współdziałania w  zespole  i pracy w grupie, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji,  skutecznego  działania na  gruncie obowiązujących  norm,

4)   rozwiązywania problemów  w  twórczy sposób,

5)    poszukiwania, porządkowania i  wykorzystywania  informacji z różnych źródeł oraz efektywnego  posługiwania się technologią informacyjną,

6)   odnoszenia do  praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia  potrzebnych doświadczeń i nawyków,

7)   rozwijania sprawności  umysłowych oraz osobistych  zainteresowań,

8)   przyswajania  sobie  metod i technik  negocjacyjnego  rozwiązywania konfliktów  i problemów społecznych.

 1. W  zakresie pracy wychowawczej  Szkoła wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców  dąży  do tego, aby jego uczniowie w szczególności :

1)   znajdowali  w Szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego-                                w wymiarze duchowym, moralnym, intelektualnym, psychicznym, społecznym,  zdrowotnym i estetycznym,

2)   rozwijali w  sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie  prawdy, dobra i piękna  w świecie,

3)   mieli świadomość życiowej  użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie,

4)    stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze  indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie  dążenie  do  dobra własnego  z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność własną z wolnością  innych,

5)   poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągania wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie,

6)   uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych,

7)   przygotowywali się  do  rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyboru  i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się,

8)   kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętności słuchania  innych  i rozumienia ich poglądów,

9)   umieli współdziałać  i współtworzyć w Szkole  wspólnotę  nauczycieli i uczniów.

 1. Cele i zadania określone w  ust. 4 - 6   Szkoła realizuje przy  uwzględnieniu    przyjętego w Szkole:

1)   szkolnego  planu nauczania, opracowanego na podstawie ramowego planu nauczania,

2)   szkolnego zestawu programów nauczania, obejmującego cały etap edukacyjny w zakresie dydaktyki,

3)   programu wychowawczego,  opisującego w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowanym do uczniów, realizowanego przez wszystkich nauczycieli Szkoły,

4)   programu profilaktyki, dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,

5)   szkolnego systemu oceniania, pełniącego rolę diagnozowania i oceniania pracy uczniów, motywowania i wspierania ich rozwoju.

 1. Z uwzględnieniem optymalnych  warunków  rozwoju uczniów,  zasad  bezpieczeństwa  oraz zasad promocji i ochrony ich zdrowia, Szkoła dla  integracji nauczanej wiedzy, wprowadza  ścieżki edukacyjne, polegające na realizacji treści i umiejętności o istotnym znaczeniu wychowawczym w ramach nauczania różnych przedmiotów (bloków przedmiotowych) lub w postaci odrębnych zajęć.
 2. W Szkole przestrzega się zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów określonych odrębnymi przepisami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Szczegółowe rozwiązania w zakresie oceniania wiedzy i umiejętności uczniów opracowują w Szkole nauczycielskie zespoły przedmiotowe, a w zakresie oceniania zachowania uczniów rada pedagogiczna po uzyskaniu opinii samorządu uczniowskiego i rady rodziców. Szkoła kończy się sprawdzianem dającym możliwość dalszego kształcenia się. Sprawdzian kończący Szkołę przeprowadza Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie.
 3. Odpowiednio do wieku uczniów Szkoła organizuje się, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami o bezpieczeństwie i higienie, opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole w czasie zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych. Stałą opiekę nad uczniami nauczyciele sprawują również podczas zajęć odbywanych poza terenem Szkoły i w czasie wycieczek organizowanych przez Szkołę.  W Szkoła każdy uczeń ma prawo do opieki nauczycielskiej podczas przerw między zajęciami szkolnymi, realizowanej w formie nauczycielskich dyżurów.  Organizację i przebieg tych dyżurów ustala się odrębnym zarządzeniem Dyrektora Szkoły.
 4. Dla uczniów, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest    pomoc i wsparcie, Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe, umożliwia spożywanie posiłków, udziela uczniom zapomóg i stypendiów, prowadzi zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, zajęcia logopedyczne, zajęcia rewalidacyjne z zakresu orientacji przestrzennej i poruszania się. Zajęcia te prowadzone są na podstawie diagnozy dokonywanej przez pedagoga szkolnego oraz współpracującą ze Szkołą – właściwą Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną i w miarę posiadanych środków finansowych.

III.    Organy Szkoły.

§ 3.

 1. Organami Szkoła są:

1)   Dyrektor Szkoły,

2)   Rada Pedagogiczna,

3)   Rada Rodziców,

4)   Rada Szkoły,

5)   Samorząd Uczniowski.

§ 4.

 1. Ze względu na zakres zadań i uprawnień Dyrektor Szkoły pełni funkcję :

1)      kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Krosno,

2)      pracodawcy w stosunku do wszystkich pracowników zatrudnionych w Szkole,

3)      sprawującego nadzór pedagogiczny,

4)      przewodniczącego rady pedagogicznej,

5)      organu administracji publicznej wydającego decyzje administracyjne na podstawie ustawy o systemie oświaty.

 1. Dyrektor Szkoły jako kierownik gminnej jednostki organizacyjnej w szczególności:

1)      kieruje działalnością Szkoły oraz reprezentuje go na zewnątrz,

2)      decyduje jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez

Prezydenta Miasta Krosna i przy zachowaniu wymogów zawartych w oddzielnych przepisach o sposobie wykorzystywania przekazanych Szkole składników mienia komunalnego i ze szczególną starannością dba o ochronę tych składników,

3)      prowadzi gospodarkę finansową Szkoły jako jednostki budżetowej według zasad  określonych w ustawie o finansach publicznych, opracowuje plan finansowy Szkoły, a w toku jego wykonywania przestrzega obowiązujących zasad gospodarki finansowej,

4)      ponosi odpowiedzialność  za naruszenie  dyscypliny finansów publicznych, a w szczególności za przekroczenie zakresu upoważnienia do dokonywania wydatków ze środków publicznych,

5)      na bieżąco współdziała z Prezydentem Miasta Krosna w sprawach związanych z remontami obiektów  Szkoły oraz podejmowaniem nowych zadań inwestycyjnych w tym zakresie,

6)      wykonuje zadania w  zakresie zapewniania w Szkole bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć oraz bezpiecznych i higienicznych warunków  nauki, wychowania i opieki,

7)      opracowuje arkusze organizacyjne Szkoły,

8)      prowadzi dokumentację pedagogiczną i pracowniczą zgodnie  z odrębnymi  przepisami i dba  o jej właściwe zabezpieczenie.

 1. Dyrektor Szkoły jako pracodawca w szczególności:

1)      zgodnie z odrębnymi przepisami zatrudnia i zwalnia nauczycieli Szkoły oraz pracowników Szkoły nie będących nauczycielami,

2)      powierza stanowisko Wicedyrektora Szkoły i odwołuje go po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Krosna oraz Rady Pedagogicznej,

3)      przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom Szkoły,

4)      wydaje polecenia służbowe nauczycielom i pracownikom nie będącym nauczycielami,

5)      dokonuje oceny pracy nauczycieli oraz występuje z wnioskami o dokonanie takiej oceny,

6)      zapewnia nauczycielom pomoc w realizacji ich zadań i w doskonaleniu zawodowym,

7)      tworzy warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów,

8)      współdziała  ze szkołami  wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.

 1. Dyrektor Szkoły w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w Szkole sprawuje nadzór pedagogiczny. W przypadku gdy stanowisko Dyrektora Szkoły powierzone zostanie osobie nie będącej nauczycielem uprawnienia Dyrektora jako organu nadzoru pedagogicznego wykonuje nauczyciel któremu powierzono stanowisko Wicedyrektora Szkoły.
 2. Dyrektor Szkoły jako przewodniczący Rady Pedagogicznej w szczególności, organizuje jej pracę, realizuje uchwały Rady, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących, dba o jej autorytet, wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa, organizuje współpracę Rady Pedagogicznej z Radą Rodziców, Radą Szkoły i Samorządem Uczniowskim i rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe między nimi.
 3. W ramach wykonywania  zadań z zakresu administracji publicznej Dyrektor Szkoły kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie Szkoły, a także wydaje decyzje administracyjne na podstawie ustawy o systemie oświaty. Do Dyrektora Szkoły należy także prowadzenie postępowania egzekucyjnego  w przypadku ujawnienia, że obowiązek szkolny nie jest spełniany ( w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ).

§ 5.

 1. W Szkole funkcjonuje jedna Rada Pedagogiczna, której członkami są nauczyciele Szkoły.
 2. Rada Pedagogiczna działająca w Szkole jest organem kolegialnym  w zakresie  realizacji statutowych zadań Szkoły w przedmiocie kształcenia, wychowania i opieki.
 3. Rada Pedagogiczna działa w oparciu o ustalony przez siebie Regulamin, a jej posiedzenia są protokołowane.
 4. Uchwały Rady Pedagogicznej w postaci aktu prawnego podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 członków Rady. Członkowie Rady Pedagogicznej zobowiązani są do nie ujawniania spraw, będących przedmiotem jej posiedzeń.
 5. Do zasadniczych zadań Rady Pedagogicznej  należy :

1)      zatwierdzanie planów pracy Szkoły,

2)      podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promowania uczniów,

3)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

4)      ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

5)      podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,

6)      występowanie  do Prezydenta Miasta Krosna z umotywowanym wnioskiem o odwołanie ze stanowiska Dyrektora Szkoły i Wicedyrektora,

7)      delegowanie dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły,

8)      opiniowanie tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

9)      opiniowanie projektu planu finansowego Szkoły opracowanego przez Dyrektora,

10)  opiniowanie propozycji Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału stałych prac i zajęć oraz zajęć płatnych dodatkowo.

 1. Rada Pedagogiczna wykonuje ponadto zadania Rady Szkoły, w przypadku gdy nie została ona powołana.
 2. Rada Pedagogiczna ustala w drodze uchwały, na zasadach i trybie ustawy, szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników.

§ 6.

 1. W Szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację ogółu rodziców uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krośnie.
 2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

1)      wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,

2)      szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady i rad oddziałowych.

 1. Do kompetencji Rady Rodziców należy :

1)      występowanie do Rady Pedagogicznej,  Dyrektora Szkoły, Rady Szkoły i  Prezydenta Miasta Krosna z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły,

2)      uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego oraz programu profilaktyki Szkoły,

3)      opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania w Szkole,

4)      opiniowanie projektu planu finansowego Szkoły opracowanego przez Dyrektora,

5)      delegowanie dwóch przedstawicieli Rady do składu komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły,

6)      podejmowanie działań  na rzecz stałej poprawy bazy szkolnej i wyposażenia   Szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji                         programów nauczania.

 1. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin Rady Rodziców.

§ 7.

 1. W Szkole może działać Rada Szkoły, stanowiąca reprezentację nauczycieli, rodziców oraz uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krośnie.
 2. Rada Szkoły uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

1)      wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,

2)      szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady.

 1. Do kompetencji Rady Szkoły należy:

1)      uczestniczenie w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych,

2)      uchwalanie statut,

3)      przedstawianie wniosków w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych,

4)      opiniowanie projektu planu finansowego,

5)      opiniowanie planu pracy,

6)      opiniowanie projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

7)      opiniowanie inne spraw istotnych dla.

 1. Rada Szkoły z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan i występuje z wnioskami do Dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę oraz do wojewódzkiej rady oświatowej, w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych.
 2. W celu wspierania działalności statutowej lub rada może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady określa regulamin.
 3. Rada Szkoły może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad swnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności, jej Dyrektora lub innego zatrudnionego w ; wnioski te mają dla organu charakter wiążący.
 4. W skład Rady wchodzą, w równej liczbie, po 4 przedstawicieli:

1)   nauczycieli, wybranych przez ogół nauczycieli;

2)   rodziców, wybranych przez ogół rodziców;

3)  uczniów, wybranych przez ogół uczniów.

 1. W składzie Rady Szkoły udział nie jest obowiązkowy.
 2. Kadencja Rady Szkoły lub trwa 3 lata.
 3. Dopuszcza się dokonywanie corocznej zmiany jednej trzeciej składu Rady.
 4. Zebrania Rady Szkoły są protokołowane.
 5. W posiedzeniach Rady może brać udział, z głosem doradczym, Dyrektor szkoły.
 6. Powstanie Rady organizuje Dyrektor z własnej inicjatywy albo na wniosek Rady Rodziców.
 7. Powstanie Rady może się odbyć także na wniosek samorządu uczniowskiego.
 8. Rozwiązanie Rady Szkoły może nastąpić poprzez podjęcie uchwały o samorozwiązaniu.

§ 8.

 1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej w skrócie „Samorządem”, który tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1w Krośnie.
 2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa Regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu są  jedynymi reprezentantami ogółu uczniów Szkoły.
 3. Samorząd przedstawia Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie w zakresie praw uczniów, a w szczególności dotyczące :

1)  prawa zapoznawania się z programami nauczania, z ich treścią, celami i stawianymi wymaganiami,

2)  prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3)  prawa do organizacji życia szkolnego,

4)  prawa redagowania i wydawania gazety szkolnej,

5)  prawa organizowania w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej  zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami,

6)  prawa wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

  § 9.

 1. Dyrektor Szkoły rozstrzyga wszystkie sporne sprawy wśród członków Rady Pedagogicznej, kierując się prawem oświatowym, zasadami współżycia społecznego w szkole oraz autorytetem Rady.
 2. Dyrektor Szkoły osobiście  przyjmuje wnioski i bada skargi  dotyczące nauczycieli i innych pracowników niepedagogicznych Szkoły.
 3. Dyrektor Szkoły w sprawach konfliktowych pomiędzy nauczycielami  i  rodzicami jest między nimi bezpośrednim negocjatorem.
 4. W rozstrzyganiu sporów i skarg Dyrektor Szkoły kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu.
 5. Wnoszone do niego sprawy  powinien rozstrzygać z zachowaniem prawa i dobra publicznego, w związku z tym może wydawać zalecenia wszystkim statutowym organom Szkoły, jeżeli działalność tych organów narusza interesy Szkoły i nie służy rozwojowi jego uczniów.
 6. W sprawach spornych pomiędzy Dyrektorem Szkoły, jako organem szkoły, a innymi organami szkoły rozstrzyga organ prowadzący.
 7. W Szkole można utworzyć stanowisko Wicedyrektora,  jeżeli liczba oddziałów wchodzących w jego skład wynosi co najmniej 12. Dyrektor Szkoły, za zgodą Prezydenta Miasta Krosna, może tworzyć dodatkowe stanowiska Wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze, jeżeli zezwalają na to możliwości finansowe Szkoły.
 8. Zakres kompetencji Wicedyrektora obejmuje :

1)  zastępowanie Dyrektora w przypadku jego nieobecności,

2)  przygotowywanie tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych i kalendarza imprez szkolnych, sprawowanie nadzoru pedagogicznego w wyznaczonych przez Dyrektora klasach Szkoły,

3)  przygotowywanie projektów ocen hospitowanych nauczycieli Szkoły,

4)  wnioskowanie do Dyrektora Szkoły w sprawach nagród, wyróżnień i kar dla tych nauczycieli, których bezpośrednio nadzoruje,

5)  prowadzenie i nadzorowanie prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania w szkole,

9)  opracowywanie materiałów informacyjnych i analitycznych dotyczących efektów kształcenia i wychowania,

10)  wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez Dyrektora Szkoły.

 1. Wicedyrektor Szkoły działa na podstawie zakresu czynności sporządzonego przez Dyrektora Szkoły. Przyjęcie zakresu czynności Wicedyrektor potwierdza własnoręcznym podpisem.

IV.    Współdziałanie rodziców i nauczycieli.

  § 10.

1.   Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, kształcenia
i profilaktyki.

2.  Formy tej współpracy obejmują prawo rodziców (prawnych opiekunów) do:

1) znajomości zadań i zamierzeń wychowawczych oraz wymagań i sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów w danej klasie i szkole;

2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów;

3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce;

4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci;

5) wyrażania i przekazywania – w uzasadnionych przypadkach – organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy Szkoły.

3.   Stałe spotkania wychowawców z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze przeprowadzone są co najmniej trzy razy w semestrze, w tym zawsze na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

4.   Spotkania dyrekcji Szkoły z przedstawicielami rodziców są przeprowadzone nie rzadziej niż raz w semestrze.

V.    Organizacja Szkoły.

  § 11.

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki określają arkusze organizacji Szkoły, sporządzane z uwzględnieniem szkolnych planów nauczania do dnia 30 kwietnia dla każdego następnego  roku szkolnego przez Dyrektora Szkoły. Arkusze organizacji dla Szkoły zatwierdza Prezydent Miasta Krosna do dnia 30 maja danego roku. Arkusze organizacyjne mogą być aktualizowane w ciągu  roku szkolnego w drodze aneksów zatwierdzonych przez Prezydenta Miasta Krosna.
 2. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności:

1)  ogólną liczbę zatrudnionych w nich nauczycieli, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,

2)  ogólną liczbę godzin przedmiotów i obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz liczbę godzin  przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez Prezydenta Miasta Krosna.

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział.
 2. Liczba uczniów w oddziale w zasadzie powinna wynosić 26, ale nie może przekraczać 30 uczniów.
 3. O podziale na oddziały decyduje liczba uczniów z obwodu ustalonego dla Szkoły.
 4. Nie tworzy się nowego oddziału tej samej klasy, jeżeli liczba uczniów w każdym z tych oddziałów byłaby niższa niż 17.
 5. Uczniowie oddziałów w jednorocznym kursie nauki w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych przewidzianych planem nauczania i programem wybranym ze szkolnego zestawu programów nauczania dla określonej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.
 6. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i z informatyki  oraz  na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów. Podziału mniejszych oddziałów na grupy można dokonywać wyłącznie za zgodą Prezydenta Miasta Krosna. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów. Przy podziale uczniów na grupy uwzględnia się także możliwości  finansowe szkoły oraz wielkość sal i pomieszczeń dydaktycznych.
 7. Organizację stałych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych  określa tygodniowy rozkład zajęć zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych i przy uwzględnieniu zasad  ochrony zdrowia i higieny pracy.
 8. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym.
 9. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna  może podjąć uchwałę, mocą której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej  (w granicach nie krótszych niż 30 minut i nie dłuższych niż 60 minut), zachowując ogólny tygodniowy czas pracy, obliczony na podstawie tygodniowego  rozkładu zajęć.
 10. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną ustala zasady prowadzenia takich zajęć jak : zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne, nauczanie dodatkowych języków obcych, kół zainteresowań, które mogą być prowadzone poza systemem klasowo - lekcyjnym w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych.

§ 12.

 1. Biblioteka szkolna funkcjonująca w Szkole jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych Szkoły, doskonaleniu warsztatu nauczycieli zatrudnionych w  szkołach, wchodzących w skład Szkoły oraz popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
 2. Biblioteka zajmuje pomieszczenia w budynku szkolnym, które przeznaczone są  na prowadzenie i przechowywanie księgozbioru, a zarazem umożliwiają one uczniom i nauczycielom korzystanie z księgozbioru podręcznego.  a także prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego.
 3. Bibliotekę  szkolną prowadzi nauczyciel bibliotekarz, którego tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć wynosi 30 godzin.
 4. Do zadań bibliotekarza należy :

1)  opracowanie projektu Regulaminu korzystania z biblioteki,

2)  gromadzenie, opracowywanie  i udostępnianie zbioru bibliotecznego nauczycielom i uczniom Szkoły,

3)  prowadzenie katalogu rzeczowego i alfabetycznego  oraz innej dokumentacji bibliotecznej,

4)  określanie godzin wypożyczania książek, przy zachowaniu zasady dostępności biblioteki dla uczniów  przed i po lekcjach,

5)  organizowanie konkursów czytelniczych,

6)  przedstawianie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa w poszczególnych klasach,

7)   współpraca z nauczycielami,

8)  współpraca z innymi bibliotekami w szkołach prowadzonych przez Gminę Krosno, z gminną biblioteką publiczną, biblioteką pedagogiczną i innymi bibliotekami,

9)  prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego,

10) zakup i oprawianie książek.

§ 13.

 1. Dla  realizacji statutowych celów i zadań Szkoły posiada następującą bazę :

1)      sale dydaktyczne, które umożliwiają naukę na jedną zmianę,

2)      pomieszczenia biblioteki szkolnej,

3)      sale gimnastyczne wraz z zapleczem,

4)      boiska szkolne,

5)      gabinet Dyrektora,

6)      sekretariat szkolny,

7)      gabinety higieny szkolnej,

8)      archiwum,

9)      pomieszczenia administracyjne.

 

VI.    Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły.

§ 14.

 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi.
 2. Nauczyciele zatrudniani są na podstawie Karty Nauczyciela oraz ramowych planów nauczania, które stosuje  się przy opracowywaniu arkuszy organizacji Szkoły na dany rok szkolny.
 3. Nauczyciele prowadzący pracę dydaktyczną, wychowawczą i  opiekuńczą odpowiedzialni są za jakość tej pracy  i za powierzonych ich opiece uczniów.
 4. Do obowiązków nauczyciela należy w szczególności :

1)  systematycznie kontrolować miejsca prowadzonych zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy,

2)  zapewnienie bezpieczeństwa uczniom  oraz bezpiecznych i higienicznych warunków nauki podczas prowadzonych zajęć,

3)  reagować na niepokojące sygnały zachowania uczniów, zgodnie z ustalonymi w szkole procedurami postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją oraz w sytuacjach kryzysowych (zachowania ryzykowne i zakłócające przebieg lekcji),

4)  niezwłoczne podejmować działania interwencyjne w sytuacjach zdarzeń, które bezpośrednio zagrażają bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów,

5)  uczestniczyć w szkoleniach z zakresu bhp organizowanych przez Szkołę,

6)  przestrzegać postanowień Statutu Szkoła i innych regulaminów obowiązujących w Szkole,

7)  prowadzić konsultacje dla uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) w zakresie diagnozowania i rozwijania indywidualnych uzdolnień oraz potrzeb edukacyjnych uczniów,

8)  zapoznawać się z  aktualnym stanem prawnym w oświacie,

9)  zgłaszać Dyrektorowi Szkoły nieprawidłowości i usterki utrudniające procesy edukacyjne w Szkole,

10)  w pracowniach  szkolnych o zwiększonym ryzyku  wypadkowości konsekwentnie egzekwować i przestrzegać obowiązujących regulaminów,

11)  w sali gimnastycznej i na boisku szkolnym korzystać tylko wyłącznie ze sprawnego sprzętu,

12)  na każdej lekcji sprawdzać obecność uczniów,

13)  pełnić dyżury zgodnie z opracowanym harmonogramem,

14)  przygotowywać się systematycznie do zajęć dydaktycznych i wychowawczych, w szczególności w oparciu o rozkłady materiału nauczania  z prowadzonych zajęć,

15)  dbać o poprawność językową uczniów,

16)  stosować zasady oceniania zgodnie z przyjętym w Szkole wewnątrzszkolnym systemem oceniania,

17)  podnosić i aktualizować swoją wiedzę i umiejętności pedagogiczne,

18)  służyć pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną,

19)  wzbogacać  warsztat pracy i  dbać o powierzone pomoce i sprzęt szkolny,

20)  aktywnie uczestniczyć w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, w  tym również w posiedzeniach szkoleniowych,

21)  dążyć do stosowania nowatorskich metod pracy i programów nauczania,

22)  wspomagać rozwój psychofizyczny uczniów poprzez prowadzenie różnorodnych form oddziaływania w ramach zajęć pozalekcyjnych.

§ 15.

 1. Nauczyciele  Szkoły prowadzący zajęcia w danym  oddziale tworzą zespół nauczycielski, którego głównym zadaniem  jest ustalenie zestawu programów nauczania  dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb. Nauczyciele Szkoły mogą także tworzyć  zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły dla rozwiązywania określonych zadań i problemów.
 2. Zadania tych zespołów obejmują w szczególności :

1)      organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów  realizacji  programów nauczania i korelowanie treści nauczania  przedmiotów pokrewnych,

2)      wspólne opracowywanie szkolnego systemu oceniania uczniów  oraz sposobów badania wyników nauczania,

3)      organizowanie w ramach Szkoły doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

4)      współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także   w uzupełnianiu ich wyposażenia,

5)      wspólne opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania,

6)      inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

7)      organizowanie ciągłego  doskonalenia wiedzy teoretycznej i praktycznej wychowawców  w rozwijaniu u  wychowanków  rozwiązywania życiowych problemów oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie.

 1. Pracą zespołu nauczycielskiego kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora                                                      Szkoły na wniosek nauczycieli tworzących dany zespół. Przewodniczący zespołu                                nauczycielskiego sprawuje osobistą opiekę  nad początkującymi nauczycielami w okresie pierwszych trzech lat ich pracy nauczycielskiej.

§ 16.

 1.    Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.

2.    Obowiązki wychowawcy danej klasy powierza Dyrektor Szkoły  po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

3.    Dla  zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest aby wychowawca opiekował się tymi samymi uczniami w ciągu  całego etapu edukacyjnego W ciągu danego etapu  edukacyjnego wychowawcę może zmienić Dyrektor Szkoły, na uzasadniony  wniosek Rady Rodziców lub na prośbę wniesioną przez samego nauczyciela.

4.    Zadaniem wychowawców jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami Szkoły, a  w szczególności każdy z nich :

1)      tworzy warunki wspomagające rozwój ucznia  oraz proces jego uczenia się,

2)      przygotowuje ucznia do życia w rodzinie i w społeczeństwie,

3)      inspiruje i wspomaga działania zespołowe uczniów,

4)      rozwija umiejętności  rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanków.

5.    Realizując swoje zadania wychowawca powinien :

1)      szczegółowo rozpoznać warunki życia i nauki  każdego wychowanka,

2)      opracować  wspólnie z rodzicami i uczniami program wychowawczy,

3)      utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu    koordynacji oddziaływań wychowawczych,

4)      współpracować  z  rodzicami,  włączając ich do rozwiązywania problemów       wychowawczych, a w czasie stałego kontaktu z nimi  informować ich o postępie  w nauce i zachowaniu wychowanka,

5)      rozpoznawać objawy niedostosowania społecznego wychowanków i podejmować stosowne oddziaływania wychowawcze i profilaktyczne,

6)      podejmować działania interwencyjne wobec uczniów niedostosowanych społecznie,

7)      współpracować z pedagogiem szkolnym i właściwą Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną,

8)      nadzorować i mieć pieczę nad postępami w nauce swoich wychowanków,

9)      dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia,

10)  udzielać uczniom i ich rodzicom  porad w przedmiocie dalszego kształcenia się, wyboru zawodu i pracy,

11)  kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności osoby ludzkiej,

12)  powiadamiać na miesiąc przed końcem okresu szkolnego i przed końcem roku  o  przewidywanym dla danego ucznia stopniu  niedostatecznym,

13)  na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej powiadomić ucznia o przewidywanych dla niego na koniec okresu  lub roku szkolnego stopniach,

14)  uczestniczyć w spotkaniach z rodzicami (wywiadówkach).

6.    Wychowawca   prowadzi określoną przepisami prawa dokumentację pracy  dydaktyczno - wychowawczej, a w  szczególności dziennik szkolny, arkusze ocen i świadectwa szkolne.

7.    Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony pedagoga szkolnego i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krośnie.

§ 17.

 1. Zadaniem pedagoga szkolnego w szczególności jest:

1)      rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów z trudnościami dydaktycznymi w ścisłej współpracy z wychowawcami klas;

2)      organizowanie opieki i pomocy materialnej dla uczniów opuszczonych i zaniedbanych;

3)      wnioskowanie o kierowanie uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do placówek opieki społecznej i właściwych kompetencyjnie organizacji pozarządowych;

4)      monitorowanie realizacji obowiązku szkolnego;

5)      udzielanie wszechstronnej pomocy nauczycielom, wychowawcom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

6)      czynne uczestniczenie w pracach zespołu wychowawczego,

7)      współpraca z rodzicami uczniów, udziela wszelkich rad i wskazówek pomocnych w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,

8)      prowadzenie (w miarę posiadanych środków) grupy socjoterapeutycznej,

9)      udzielanie pomocy uczniom w wyborze przyszłego kierunku kształcenia                   i zawodu,

10)  w uzasadnionych przypadkach prawo, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły, do występowania z wnioskami do sądu rodzinnego i opiekuńczego, reprezentowania Szkoły przed tym sądem oraz współpracy z kuratorami sądowymi.

2.    Pedagog szkolny współpracuje z Miejską Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Krośnie i innymi organizacjami działającymi na rzecz pomocy dziecku i rodzinie w zakresie:

1)      wspomagania rozwoju i efektywności uczenia się i kształcenia, w tym dzieci szczególnie uzdolnionych,

2)      uzyskiwania pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej,

3)      ukierunkowania na wczesną profilaktykę patologii społecznej,

4)      pomocy w rozwiązywaniu problemów młodzieży,

5)      uzyskiwania pomocy w wyborze kształcenia i przyszłego zawodu,

6)      zdiagnozowania i określenia deficytów rozwojowych  w celu uwzględnienia ich w pracy edukacyjnej z dzieckiem.

3.    Pedagog szkolny może organizować pogadanki, prelekcje i spotkania młodzieży z pracownikami Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie.

4.    Pedagog szkolny prowadzi w szkole działalność informacyjną dla uczniów i ich rodziców o wszystkich placówkach świadczących specjalistyczną pomoc i poradnictwo

§ 18.

1.   W celu zapewnienia obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej tworzy się stanowiska pracownicze:

1)      sekretarki Szkoły,

2)      obsługi administracyjno – finansowej,

3)      konserwatora,

4)      woźnego,

5)      sprzątaczki.

 1. Na stanowiskach, o których mowa w ust. 1 zatrudnia się na podstawie Kodeksu Pracy.
 2. Zasady funkcjonowania obsługi administracyjnej i finansowej określają odrębne przepisy.
 3. Do obowiązków każdego pracownika Szkoły należy w szczególności :

1)      systematycznie kontrolować miejsce pracy pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy,

2)      reagować na niepokojące sygnały zachowania uczniów, a zwłaszcza w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją,

3)      niezwłoczne podejmować działania interwencyjne w sytuacjach zdarzeń, które bezpośrednio zagrażają bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów oraz w sytuacjach zachowań ryzykownych i zakłócających przebieg zajęć,

4)      o sytuacjach wymienionych w punktach 2 oraz 3 niezwłocznie informować właściwego wychowawcę, a w przypadku jego nieobecności Dyrektora Szkoły,

5)      uczestniczyć w szkoleniach z zakresu bhp organizowanych przez Szkołę,

6)      przestrzegać postanowień Statutu Szkoły i innych regulaminów obowiązujących w Szkole,

7)      zgłaszać Dyrektorowi Szkoły nieprawidłowości i usterki utrudniające funkcjonowanie Szkoły.

 1. Szczegółowe zakresy czynności  dla  wymienionych pracowników sporządza Dyrektor Szkoły, które stanowią załączniki do zawartych z nimi umów o pracę.

 

VIII.    Uczniowie Szkoły.

§ 19.

 1. Uczeń Szkoły ma prawo do :

1)      informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania,

2)      posiadania pełnej wiedzy o kryteriach ocen  z przedmiotów  i  zachowania,

3)      rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i talentów,

4)      swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dóbr osobistych osób trzecich,

5)      korzystania z pomocy doraźnej w nauce,

6)      życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym,

7)      noszenia emblematu  Szkoły,

8)      nietykalności osobistej,

9)      bezpiecznych warunków nauki i pobytu w  szkole, ochrony  przed  formami  przemocy fizycznej lub psychicznej,

10)  korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń szkolnych zgodnie z ich przeznaczeniem i  obowiązującymi regulaminami,

11)  korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego,  zawodowego i pomocy przedmedycznej (lekarskiej),

12)  korzystania z pomocy finansowej i stypendialnej  udzielanej na podstawie odrębnych zasad,

13)  reprezentowania szkoły w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, przeglądach i  zawodach,

14)  wpływania na życie Szkoły poprzez działalność  samorządową oraz prawo zrzeszania się  w organizacjach  działających w Szkole.

§ 20.

 1. Uczeń Szkoły ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły, a  zwłaszcza :

1)      systematycznie i aktywnie uczestniczyć  w zajęciach edukacyjnych, przygotowywać się do nich oraz właściwie zachowywać się na nich,

2)      dbać o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole,

3)      przestrzegać zasad kultury współżycia,

4)      dbać o honor i tradycję Szkoły,

5)      podporządkowywać się  zaleceniom i zarządzeniom  Dyrektora Szkoły oraz ustaleniom Samorządu,

6)      okazywać nauczycielom, wychowawcom, pracownikom Szkoły i osobom starszym szacunek poprzez społecznie akceptowane formy zachowywania się i postępowania,

7)      dbania o schludny wygląd,

8)      w czasie uroczystości szkolnych i państwowych zobowiązany jest do noszenia stroju galowego (ciemna spódnica - biała bluzka,  ciemne spodnie – biała koszula),

9)      zmieniać obuwie przy wejściu  do budynku szkolnego,

10)  wystrzegać się szkodliwych nałogów,

11)  naprawiać wyrządzone  w Szkole szkody materialne,

12)  zachowywać określony w niniejszym Statucie  tryb rozwiązywania spraw spornych, gdy nie ma możliwości polubownego załatwienia problemów.

§ 21.

1.   Uczeń Szkoły  może otrzymać nagrody i wyróżnienia za :

1)      rzetelną naukę  i pracę społeczną na rzecz Szkoły i środowiska,

2)      wzorową postawę i zachowanie oraz godne reprezentowanie Szkoły na zewnątrz,

3)      wzorową frekwencję,

4)      wybitne  osiągnięcia i udział w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i zawodach  sportowych,

5)      dzielność i odwagę.

 1. Nagrody  przyznaje Dyrektor Szkoły na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu, Rady  Rodziców, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej:

1)      wyróżnienie w postaci  pochwały wychowawcy lub opiekuna organizacji uczniowskiej,

2)      wyróżnienie w postaci pochwały  wychowawcy przed zespołem klasowym,

3)      pochwała Dyrektora Szkoły  wobec  całej społeczności szkolnej,

4)      pochwała Dyrektora Szkoły na zebraniu rodziców,

5)      dyplom lub list  gratulacyjny Dyrektora Szkoły,

6)      nagroda książkowa lub inna nagroda rzeczowa,

7)      bezpłatny udział w  wycieczce organizowanej przez Szkołę.

 1. Nagrody  finansowane są  ze środków pozostających  do dyspozycji Dyrektora Szkoły oraz przez Radę Rodziców. Dyrektor Szkoły ma prawo ubiegać się o przyznanie dodatkowych środków na nagrody przez Prezydenta Miasta Krosna.

§ 22.

 1. Ustala się następujące rodzaje kar  za nieprzestrzeganie przez uczniów  postanowień niniejszego Statutu,  zarządzeń Dyrektora Szkoły oraz za  naruszenie obowiązującego porządku  szkolnego :

1)      upomnienie wychowawcy,

2)      upomnienie wychowawcy wobec klasy,

3)      upomnienie lub nagana Dyrektora Szkoły,

4)      pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia,

5)      zawieszenie prawa do udziału  w zajęciach pozalekcyjnych,

8)      zakaz udziału w imprezach i wycieczkach organizowanych przez Szkołę,

9)      przeniesienie  ucznia do innego równoległego  oddziału.

 1. Od każdej  wymierzonej kary uczeń może się odwołać w terminie trzech dni do Dyrektora Szkoły za pośrednictwem Samorządu, wychowawcy,  rodziców lub opiekunów prawnych. Decyzja Dyrektora  Szkoły podjęta po  rozpatrzeniu odwołania jest ostateczna.
 2. O zastosowanej wobec ucznia karze nauczyciel wychowawca jest obowiązany

niezwłocznie powiadomić jego rodziców (prawnych opiekunów).

 1. Uczeń Szkoły może być  przeniesiony  do innej  szkoły, przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty na wniosek Dyrektora Szkoły, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, gdy ten :

1)      umyślnie  spowodował uszczerbek  na zdrowiu kolegi,

2)      dopuszcza się kradzieży,

3)      wchodzi w kolizję  z prawem,

4)      demoralizuje innych uczniów,

5)      systematycznie narusza postanowienia Statutu Szkoły.

§ 23.

 Ustala się następujące  zasady usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach szkolnych :

1)      rodzice ( prawni opiekunowie) mają obowiązek usprawiedliwić nieobecność dziecka w szkole, w formie pisemnej,

2)      usprawiedliwiania nieobecności dokonać należy do 7 dni od daty powrotu dziecka do szkoły,

3)      w przypadku nie wywiązania się rodziców z obowiązku usprawiedliwienia nieobecności ucznia na zajęciach, godziny pozostaną jako nieusprawiedliwione.

 1. W przypadku przewidywanej dłuższej nieobecności ucznia w szkole (powyżej 2 tygodni) rodzice ( prawni opiekunowie) mają obowiązek powiadomić o tym wychowawcę.
 2. Nieusprawiedliwienie nieobecności uczniów na zajęciach szkolnych wpływa na ustalenie oceny zachowania ucznia.

§ 24.

 1. Ustala się następujące  zasady korzystania z telefonów komórkowych :

1)      korzystanie na terenie szkoły z telefonu komórkowego przez ucznia wymaga pisemnej zgody rodziców, odnotowanej w zeszycie kontaktów z rodzicami,

2)      podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych – aparaty powinny być wyłączone i schowane,

3)      poza zajęciami edukacyjnymi (przerwy, czas przed i po zajęciach) telefon może być używany wyłącznie w trybie pracy cichej,

4)      nagrywanie dźwięku i obrazu przez ucznia za pomocą telefonu na terenie szkoły jest zabronione,

5)      posiadanie i korzystanie z telefonu w Szkole odbywa się na wyłączną odpowiedzialność ucznia. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie lub kradzież telefonu. 

 1. Korzystanie przez uczniów z innych urządzeń elektronicznych rejestrujących, przetwarzających oraz przesyłających dźwięk lub obraz wymaga uzyskania zgody wychowawcy lub Dyrektora Szkoły. W szczególnych przypadkach zgody może udzielić nauczyciel sprawujący opiekę nad uczniem.

§ 25. 

 1. Do klasy pierwszej Szkoły przyjmuje się dzieci podlegające obowiązkowi szkolnemu:

1)      zamieszkałe w obwodzie Szkoły – z urzędu,

2)      zamieszkałe poza obwodem Szkoły – na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), jeżeli Szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 1. W przypadku większej liczby kandydatów spoza obwodu Szkoły dzieci przyjmuje się w oparciu o kryteria ustalone przez Dyrektora Szkoły.
 2. Do pozostałych klas Szkoła przyjmuje się uczniów w oparciu o kryteria ustalone przez Dyrektora Szkoły.

§ 26.

 1. W razie nieprzestrzegania praw ucznia rodzice ( prawni opiekunowie) mogą złożyć skargę do Dyrektora Szkoły.
 2. Dyrektor Szkoły powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.
 3. O sposobie załatwienia skargi Dyrektor Szkoły zawiadamia się skarżącego, wskazując, w jaki sposób skarga została załatwiona. Zawiadomienie o odmownym załatwianiu skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne.
 4. W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, uznana została za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - Dyrektor Szkoły może, w odpowiedzi na tę skargę, podtrzymać swoje poprzednie stanowisko.

IX.    Postanowienia końcowe.

§ 26.

 1. Szkoła posiada pieczęć urzędową, zawierającą nazwę: Miejski Zespół Szkół Nr 5 w Krośnie Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Krośnie.
 2. Tablice i stemple Szkoła powinny zawierać nazwę:  Miejski Zespół Szkół Nr 5 w Krośnie Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Krośnie.
 3. Szkoła może posiadać własny  sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.
 4. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację szkolną zgodnie z wymogami zawartymi  w odrębnych przepisach.
 5. Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materiałowej  określa Rada Miasta Krosna lub z jej upoważnienia Prezydent Miasta Krosna na podstawie odrębnych przepisów.

§ 27.

 1. Regulaminy określające działalność organów Szkoły i sposób  realizacji ich  zadań nie mogą  być sprzeczne  z postanowieniami  niniejszego Statutu, jak też z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie upoważnień  zawartych w ustawie o systemie oświaty.
 2. Organem właściwym do wprowadzania  zmian w treści  niniejszego Statutu jest Rada Szkoły, która  dokonuje ich w formie uchwały.
 3. Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 września 2008 r.

 

Copyright by www.d4u.glt.pl