Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krośnie  
 im. Komisji Edukacji Narodowej

Menu

                      Aktualności

        Grono pedagogiczne

              Projekt "Pierwszaki"    

                      Osiągnięcia

          Koła zainteresowań   

                                      Kontakt

Dla rodziców

                           Ogłoszenia

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej ustalam dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2010/2011:
14 października,
15 października,
12 listopada,
22 grudnia,
5 kwietnia – sprawdzian
2 maja.


“Wyprawka szkolna”

Zgodnie z Rządowym programem pomocy uczniom w 2010 r. – “Wyprawka szkolna” – dzieci rozpoczynające naukę w klasach I – III szkół podstawowych oraz w klasach II gimnazjów, które znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej lub życiowej, będą mogły otrzymać w roku szkolnym 2010/2011 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników.
W stosunku do roku ubiegłego nowością jest to, iż obecnie pomocą objęci zostaną również, bez względu na sytuację materialną i życiową, uczniowie słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizujący w roku szkolnym 2010/2011 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży (w tym w szkołach ponadgimnazjalnych).
Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników w 2010 r. należy składać w szkołach podstawowych i gimnazjach, a w przypadku uprawnionych uczniów niepełnosprawnych także w szkołach ponadgimnazjalnych, w terminie do dnia 07 września 2010 r.


 

Copyright by www.d4u.glt.pl