Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krośnie  
 im. Komisji Edukacji Narodowej

Menu

                      Aktualności

        Grono pedagogiczne

              Projekt "Pierwszaki"    

                      Osiągnięcia

          Koła zainteresowań   

                                      Kontakt

Cyfrowa szkoła
Dla rodziców

                           Cyfrowa szkoła

 

Ogłoszenie o zamówieniu

specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja techniczna - Załącznik nr 1

Formularz ofertowy - Załącznik nr 2

Oświadczenie o spełnieniu warunków - Załącznik  3

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 4

Wzór umowy – Załącznik nr 5

Kosztorys ofertowy - Załącznik nr  6

Zawiadomienie o wyborze oferty

 


 

Copyright by www.d4u.glt.pl