Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krośnie  
 im. Komisji Edukacji Narodowej

Menu

                      Aktualności

        Grono pedagogiczne

              Projekt "Pierwszaki"    

                      Osiągnięcia

          Koła zainteresowań   

                                      Kontakt

Dla rodziców

                           Wewnątrzszkolny system oceniania


WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

 

§ 1

1.WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM  OCENIANIA zwany dalej WSO został opracowany na podstawie  Rozporządzenia Ministra  Edukacji Narodowej i  Sportu z dnia  7 września 2004 r.(z późn. zmianami) w sprawie warunków i sposobu oceniania , klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, zwanego dalej Rozporządzeniem.

§2

1. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

2. Warunki przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz ich formy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie określają odrębne przepisy.

3.      Zasady oceniania z religii i etyki określają odrębne przepisy.

§3

1.     WSO opracowuje i przyjmuje na posiedzeniu Rada Pedagogiczna, a zatwierdza  Rada Szkoły.

§4

  1.WEWNĄTRZSZKOLNY  SYSTEM  OCENIANIA może być modyfikowany,     jeżeli Rada Pedagogiczna uzna, że nie spełnia on oczekiwań uczniów i rodziców.    Może to nastąpić jedynie po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców.

§5

                             1.Ocenianiu podlegają:

1)      osiągnięcia edukacyjne ucznia,

2)       zachowanie ucznia.

2.Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkołach programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy , nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

 

§ 6

1.      Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się
w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

2.      Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1)      informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

2)      udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

3)      motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

4)      dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

5)      umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

3.      Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)      formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2)       ustalenie  kryteriów oceniania zachowania;

3)      ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny zachowania, według skali i w formach przyjętych w danej szkole;

4)      przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

5)      ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 22 ust.2 i w § 23 ust.3;

6)      ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

7)      ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom ( prawnym opiekunom)informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

§ 7

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej  oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3. Wymagania, o których mowa w ust.1 pkt.1 są dostępne w bibliotece szkolnej oraz u nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

§ 8

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone
i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) na terenie szkoły, zgodnie z § 22 ust.8 pkt.2.

 

OBNIŻENIE POZIOMU WYMAGAŃ

§ 9

1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt. 1,
do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności
w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt. 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej "ustawą", z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt. 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

§ 10

1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

 

MOŻLIWOŚĆ ZWOLNIENIA UCZNIA Z NIEKTÓRYCH ZAJĘĆ

§ 11

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.

2. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".

§ 12

1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy o systemie oświaty, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego, z zastrzeżeniem ust. 2. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.

2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".

 

KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA I ROCZNA.

§ 13

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych według skali określonej w §22 ust.2 
i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali określonej w §23 ust.3, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i  śródrocznej  oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 22 ust. 4 
i  §  23  ust. 5.

3. Zajęcia w I okresie kończą się w piątek po 14 stycznia.

4. Klasyfikacja roczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 22 ust. 3 i § 23 ust. 4, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i jego zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 22 ust. 4 i § 23 ust. 5.

6. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych
i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 22 ust. 2 i § 23 ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 7.

7. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 22 ust. 4 i § 23 ust. 5.

 

OCENIANIE BIEŻĄCE,  ŚRÓDROCZNA  I  ROCZNA KLASYFIKACJA Z OBOWIĄZKOWYCH I DODATKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

 

Warunki i sposób przekazywania rodzicom /prawnym opiekunom/ informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce

§ 14

1.      Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne. Oceny te nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

2.    Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia;   

1) wychowawcy poszczególnych klas na 2 tygodnie przed konferencją           klasyfikacyjną wykładają w pokoju nauczycielskim listy klasowe
z proponowanymi przez siebie ocenami zachowania w celu konsultacji
z uczącymi;

2) sposób zasięgania opinii uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia  ustala   nauczyciel wychowawca;

3) wyniki konsultacji z podmiotami, o których  mowa w  ust. 2 powinny mieć formę pisemną  i powinny być przechowywane do końca roku szkolnego.

3.      Śródroczne i roczne  oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Oceny te nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania. Roczna  ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

4.      Informację o uczęszczaniu na zajęcia nadobowiązkowe ( kółka  zainteresowań,  ścieżki edukacyjne) wpisuje się na świadectwie ucznia
na jego prośbę.

5.      Przekazywanie rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach
i trudnościach ucznia w nauce i zachowaniu odbywa się:

1)      na spotkaniach rodziców z wychowawcami, które odbywają się
co najmniej 2 razy w semestrze,

2)      w formie pisemnej:

a)         wychowawca informuje rodziców /prawnych opiekunów/ na piśmie
o grożących śródrocznych (rocznych) ocenach niedostatecznych lub nieklasyfikowaniu na 30 dni przed  zakończeniem śródrocznych (rocznych) zajęć dydaktyczno- wychowawczych,

b)         7 dni przed rocznym  klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych,

c)         7 dni przed rocznym  klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców /prawnych opiekunów/  o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania; informacje, o których mowa w punkcie 2) litera b) i c) należy przekazać poprzez wpis
do dzienniczka lub zeszytu uczniowskiego, a  rodzice /prawni opiekunowie /ucznia otrzymaną informację potwierdzają podpisem.

3)      podczas konsultacji z nauczycielami poszczególnych przedmiotów
w miejscu i czasie przez nich ustalonym,

4)      w wyjątkowych sytuacjach poza ustalonymi terminami w rozmowie
z wychowawcą lub nauczycielem przedmiotu.

§ 15

1. Oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się według skali określonej w ustępie 2, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. Oceny  bieżące mogą być wyrażone w skali określonej w ustępie 2 z użyciem „+” i  „-”. Nie dopuszcza się ocen „-1” i „+6”.

2. Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się w stopniach, z zastrzeżeniem ust. 4, według następującej skali:

1) stopień celujący - 6;

2) stopień bardzo dobry - 5;

3) stopień dobry - 4;

4) stopień dostateczny - 3;

5) stopień dopuszczający - 2;

6) stopień niedostateczny – 1;

7) w ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie skrótów i cyfr zgodnie
z poniższą tabelą:

Ocena słowna

Ocena cyfrowa

Skrót

celujący

6

cel

bardzo dobry

5

bdb

dobry

4

db

dostateczny

3

dst

dopuszczający

2

dop

niedostateczny

1

ndst

8) przy ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie dodatkowych znaków graficznych:

- np. – nieprzygotowany do lekcji,

- bz. – bez zeszytu lub zadania,

- bs – brak stroju do zajęć wychowania fizycznego. 

3. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.

4. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

5. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

6. Ustala się następujące ogólne kryteria stopni z przedmiotów i innych zajęć edukacyjnych( dotyczy §22 ust.1 i 2):

1)      stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

a/ posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przewidziany dla danych zajęć edukacyjnych w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

b) biegle posługuje się zdobytymi  wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczana  danej klasy,

lub

c) osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych

2)      stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

a)       zdobył odpowiedni zakres wiedzy i umiejętności określony w programie nauczania

a także sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne zawarte w programie nauczania, potrafi   wykorzystać posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów

3)      stopień dobry otrzymuje uczeń, który :

a) nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne,

4)      stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: wiadomości i umiejętności opanował w małym stopniu oraz rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne o, średnim stopniu trudności z niewielką pomocą nauczyciela,

5)      dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

ma braki w opanowaniu wiedzy, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia wiedzy z danego przedmiotu na etapie wyższym oraz rozwiązuje zadania typowe o niewielkim stopniu trudności z pomocą nauczyciela,

6)      stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

a)      nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, a braki uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu oraz nie potrafi rozwiązać zadania typowego o niewielkim stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela.

7. W celu pełniejszej informacji o bieżących ocenach postępów w nauce,
 w dzienniku lekcyjnym klas  IV-VI na stronach , na których dokumentuje się bieżące ocenianie, wprowadza się 4 rubryki:

1)      stosunek ucznia do przedmiotu  -  nie przygotowanie odnotowuje się jako
„-”  lub   „np”   lub   „bz”  lub  ”bs”, zgodnie z § 22 ust. 2 pkt. 8

Limit ilości nie przygotowań do lekcji, które nie powodują obniżenia oceny śródrocznej lub rocznej, określa każdy uczący i jest on zależny od ilości godzin w tygodniu danego przedmiotu . Za przekroczenie limitu a także nie zgłoszenie nauczycielowi nie przygotowania uczeń otrzymuje  ocenę niedostateczną.

2)      oceny z odpowiedzi ustnych i sprawdzianów -  wpływ tych ocen na ocenę śródroczną lub  roczną jest największy. W przedmiotach artystycznych i wych. fiz. będą to również oceny za prace wytwórcze i  wykonywane ćwiczenia fizyczne.

3)      aktywność ucznia  - jego praca na lekcji, wykonywanie zadań wykraczających poza program danej klasy, występy na akademiach
i uroczystościach szkolnych i poza szkołą. Oceny bieżące w tej rubryce mogą być wyrażone plusami lub minusami lub stopniami w skali od 1 do 6.

4)      Oceny prac domowych, zeszytów przedmiotowych , zeszytów  ćwiczeń.

5)  Oceny z rubryk  1,3,4 mogą wpływać  podwyższająco lub obniżająco na śródroczną lub roczną ocenę ucznia.

 

8. Ustala się następujące zasady sprawdzania wiedzy w formach pisemnych:

1)      za kartkówkę uznaje się krótkotrwałą, pisemną formę pracy kontrolnej (przewidzianej najdłużej na 20 min.) z zakresu kilku ostatnich lekcji, stosowaną w miarę potrzeby w celu sprawdzenia wiedzy i umiejętności oraz zmobilizowania uczniów do systematycznej nauki – zakończoną wystawieniem oceny; nie przewiduje się poprawiania stopnia uzyskanego z kartkówki,

2)      nauczyciel ma prawo stosowania kartkówki zamiast ustnej formy wypowiedzi i może jej nie zapowiadać,

3)      za sprawdzian pisemny  (klasówkę, pracę klasową) uznaje się każdą kontrolną pisemną pracę ucznia obejmującą dowolny zakres treści przeprowadzany z całą klasą; nauczyciel ma obowiązek przechowywać sprawdziany pisemne uczniów do końca roku szkolnego;

4)      sprawdziany pisemne są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem; w ciągu tygodnia można zaplanować uczniom maksymalnie dwa sprawdziany pisemne, w ciągu dnia – jeden; nauczyciel planując przeprowadzanie sprawdzianu odnotowuje ten fakt ołówkiem w dzienniku lekcyjnym z tygodniowym wyprzedzeniem;

5)      warunki i zasady poprawy sprawdzianów pisemnych ustala nauczyciel uczący danego przedmiotu;

6)      nauczyciel zobowiązany jest do poprawienia pisemnych prac kontrolnych
w terminie dwóch tygodni; do czasu oddania poprawionego sprawdzianu nauczyciel nie powinien przeprowadzać następnego sprawdzianu pisemnego; sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu na terenie szkoły: uczniowie na lekcji, rodzice (prawni opiekunowie) po ustaleniu terminu z nauczycielem uczącym danego przedmiotu;

7) ilość prac pisemnych z danego przedmiotu przewidzianych w semestrze zależna jest od specyfiki tego przedmiotu, ustala ją i podaje nauczyciel;

8)      nauczyciel poprawiający sprawdzian pisemny ma obowiązek uwzględnić poniższe zasady ustalania ocen:

a)      bardzo dobry                  - 90 - 100%       maks. liczby punktów,

b)     dobry                              - 75 - 89%         maks. liczby punktów,

c)      dostateczny         - 50 - 74%         maks. liczby punktów,

d)      dopuszczający    - 30 - 49%         maks. liczby punktów,

e)      niedostateczny    -   0 - 30%         maks. liczby punktów;

uczeń otrzymuje ocenę celującą, gdy zdobył liczbę punktów przewidzianą
do uzyskania na ocenę bardzo dobrą i wykonał zadania dodatkowe (na ocenę celującą);

9)  oceny z prac pisemnych wpisywane są do dziennika lekcyjnego czerwonym kolorem.

10.  Ocenianie bieżące w klasach I - III polega na comiesięcznym odnotowaniu wyników obserwacji pracy ucznia w dzienniku lekcyjnym za pomocą skali określonej w ust.2. 

1) sprawdzanie wiadomości i umiejętności uczniów kl. I-III odbywa się
w oparciu o wypełniane przez nich indywidualne karty pracy, wypowiedzi ustne, wykonywane zadania plastyczne i techniczne,

2) częstotliwość powyższych form sprawdzania wiadomości i umiejętności ustala nauczyciel,

3) klasyfikacja śródroczna  uczniów klas I-III polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia, oraz sporządzeniu dla rodziców (prawnych opiekunów) informacji pisemnej zawierającej ocenę opisową,

4)  przy ocenianiu z zakresu edukacji muzycznej, plastycznej, technicznej
i ruchowej należy brać pod uwagę w szczególności wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.

 

ŚRÓDROCZNA  I  ROCZNA  OCENA  KLASYKIKACYJNA ZACHOWANIA

§ 16

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia
w szczególności:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3) dbałość o honor i tradycje szkoły;

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7) okazywanie szacunku innym osobom.

2. Śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według skali określonej w ustępie 3, z zastrzeżeniem ust. 4 – 5a.

3. Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:

1) wzorowe;

2) bardzo dobre;

3) dobre;

4) poprawne;

5) nieodpowiednie;

6) naganne,

z zastrzeżeniem ust. 5.

4. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.

5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

5a. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u  którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2)  promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeże –niem ust. 7 i 8.

7. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu
w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną  zachowania.

8. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.

9. Ustala się następujące kryteria ocen zachowania:

 Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

-         spełnia wymagania oceny bardzo dobrej,

-         posiada szczególnie wysoką kulturę osobistą,

-         zapobiega niewłaściwej postawie kolegów,

-         w wypełnianiu obowiązków szkolnych jest wzorem do naśladowania,

-         inicjuje pozytywne działania na terenie klasy i szkoły,

-         reprezentuje szkołę w konkursach lub zawodach sportowych osiągając w nich sukcesy.

 Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

-         wywiązuje się z obowiązków ucznia,

-         postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej,

-         dba o honor i tradycje szkoły,

-         dba o piękno mowy ojczystej,

-         dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób,

-         posiada wysoką kulturę osobistą,

-         okazuje szacunek i służy pomocą innym osobom,

-         jest pracowity, ambitny, odpowiedzialny,

-         dba o wszechstronny rozwój osobowości,

-         systematycznie uczęszcza do szkoły i usprawiedliwia absencję w terminie określonym przez nauczyciela.

 Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

-         uchybia niektórym istotnym wymaganiom zawartym w ocenie bardzo dobrej ale wywiązuje się z obowiązków szkolnych,

-         jest kulturalny i koleżeński,

-         nie usprawiedliwia w określonym terminie nieobecności.

 Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

-  uchybia wielu wymaganiom zawartym w ocenie bardzo dobrej, ale środki
     zaradcze     przynoszą  rezultaty,

-         nie usprawiedliwia w określonym terminie nieobecności.

 Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

-         uchybia wymaganiom zawartym w ocenie bardzo dobrej, a środki zaradcze nie  przynoszą oczekiwanych rezultatów,

-         ma destrukcyjny wpływ na klasę, daje zły przykład,

-         używa wulgarnego słownictwa,

-         pali papierosy,

-         lekceważy obowiązki szkolne,

-         wagaruje, nie usprawiedliwia w określonym terminie  nieobecności.

 Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

-         agresywnie zachowuje się w stosunku do koleżanek i kolegów powodując
uszkodzenie ich ciała,

-         zażywa narkotyki lub spożywa alkohol,

-         wagaruje, nie usprawiedliwia w określonym terminie nieobecności

-         popadł w konflikt z prawem.           
  

§ 17

1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

§ 18

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej  oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny  tok nauki;

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

5. Egzamin   klasyfikacyjny   przeprowadzany   dla  ucznia,  o  którym  mowa  w  ust. 4 pkt 2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

6. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej,
z zastrzeżeniem ust. 8.

8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki
i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

9. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt 1, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych,
z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa
w ust. 4 pkt 2 - skład komisji;

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

15. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych,
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany".

§ 19

1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna  ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 2 i § 27.

2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna  ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego,
z zastrzeżeniem § 29 ust. 1 i § 27.

3.Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 27.

  

ODWOŁANIE  OD  OCENY  USTALONEJ  NIEZGODNIE
Z  PRZEPISAMI   PRAWA

§ 20

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna  ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna  ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną  ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uzgadnia się z uczniem
i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

4. W skład komisji wchodzą:

1) w przypadku rocznej  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko

    kierownicze - jako przewodniczący komisji,

b) wychowawca klasy,

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,

e) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,

f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

g) przedstawiciel rady rodziców.

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony
z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 29 ust. 1.

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) w przypadku rocznej  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) skład komisji,

b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,

c) zadania (pytania) sprawdzające,

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) skład komisji,

b) termin posiedzenia komisji,

c) wynik głosowania,

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

PROMOWANIE I UKOŃCZENIE SZKOŁY

§ 21

1.        Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, z zastrzeżeniem ust. 8.

 1a. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów), oraz po uzyskaniu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne  oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust.4, §23 ust. 7 i 8 oraz § 29 ust. 9.

3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

4. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim  uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

6. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 2, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem § 29 ust. 9.

7. W wyjątkowych przypadkach, rada pedagogiczna może postanowić
 powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

8. Uczeń szkoły podstawowej,  który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który w szkole podstawowej specjalnej uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne w ramach wewnętrznego oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym programów nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

9.      Uczeń kończy szkołę podstawową

1)     jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej, z uwzględnieniem § 28 ust. 5, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej,
 z zastrzeżeniem ust. 3 oraz § 23 ust. 7 i 8.

2) jeżeli ponadto przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w § 30  Rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 3 oraz § 35 i 46 ust. 3 Rozporządzenia.

10.  Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

11. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

EGZAMIN POPRAWKOWY

§ 22

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy
z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej,
z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki,  techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może być zwolniony z udziału
w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje
w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) skład komisji;

2) termin egzaminu poprawkowego;

3) pytania egzaminacyjne;

4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego
w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej  i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 9.

9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego
z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

  

WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZYCH NIŻ PRZEWIDYWANE ROCZNYCH  OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z OBOWIĄZKOWYCH
I DODATKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH ORAZ ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA

§ 23

Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

1. Uczeń może się ubiegać o uzyskanie wyższych niż przewidywane rocznych   ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2. Warunkiem uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych jest spełnienie przez ucznia wymagań szczegółowych określonych w ust.2 pkt.1,2,3 oraz złożenie przez ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem do dyrektora szkoły w terminie 3 dni po przekazaniu informacji o przewidywanych ocenach. 

1)  uczeń może ubiegać się o uzyskanie oceny wyższej niż  przewidywana    z następujących przedmiotów: język polski, historia, język angielski, matematyka, przyroda,  jeżeli:

a)      nie ma nieobecności nieusprawiedliwionych na lekcjach odpowiedniego przedmiotu,

b)      posiada na bieżąco prowadzony zeszyt przedmiotowy,

c)      uzyskał średnią ocen ze sprawdzianów pisemnych i odpowiedzi ustnych nie niższą niż:

-         4,5 - dla oceny bdb,

-         3,5 – dla oceny db,

-         2,5 -  dla oceny dst,

-         1,5 -  dla oceny dop,

d)   był na lekcjach przygotowany (nie przekroczył limitu nieprzygotowania    określonego w odpowiednim przedmiotowym systemie oceniania)

2)      uczeń może ubiegać się o uzyskanie oceny wyższej niż przewidywana
z następujących przedmiotów: plastyka, muzyka, technika, informatyka, jeżeli:

a) nie ma nieobecności nieusprawiedliwionych na lekcjach odpowiedniego przedmiotu,

b)  posiada na bieżąco prowadzony zeszyt przedmiotowy,

c) był na lekcjach przygotowany (nie przekroczył limitu nieprzygotowania określonego w odpowiednim przedmiotowym systemie oceniania),

d) oddawał prace wytwórcze w ustalonym przez nauczyciela terminie,

3) uczeń może ubiegać się o uzyskanie oceny wyższej niż przewidywana
 z wychowania fizycznego, jeżeli:

a)  nie ma nieobecności nieusprawiedliwionych na zajęciach z tego przedmiotu,

b) jest aktywnym uczestnikiem procesu lekcyjnego,

c)  zawsze nosi strój gimnastyczny.

3. Po stwierdzeniu, że uczeń spełnia warunki zawarte w ust. 2  nauczyciel

    informuje ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o:

    1) terminie poprawy oceny ( nie później niż dwa dni przed planowanym  

       terminem konferencji klasyfikacyjnej),

    2) sposobie poprawy:

a) dla przedmiotów wymienionych w ust. 2 pkt.1 będzie to test pisemny,

b) dla przedmiotów wymienionych w ust. 2 pkt.2 i 3 będzie to forma zadań praktycznych, 

     3)  zakresie materiału,

      4) czasie pracy – 45 minut.

4. Nauczyciel uczący przygotowują zestaw zadań (test).

 5. W celu przeprowadzenia sprawdzianu dyrektor powołuje komisję
w składzie:

    1) nauczyciel danych zajęć edukacyjnych,
    2) nauczyciel uczący tego samego lub pokrewnego przedmiotu.

6. Ze sprawdzianu uczeń otrzymuje oceny według skali:

    jeżeli uzyska  co najmniej                 90% - bardzo dobry

                                                                 75%  -   dobry

                                                                 50%  - dostateczny

                                                                 40%  - dopuszczający.

 Ustalona w wyniku sprawdzianu roczna  ocena klasyfikacyjna nie może być niższa od przewidywanej. Nie może być też podwyższona więcej niż o jeden stopień.

Ocena ustalona w wyniku sprawdzianu jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem
§ 29 ust.1. i § 27.       

7. Z przeprowadzonego sprawdzianu sporządza się protokół, który powinien

    zawierać:

a) skład komisji,

b) termin sprawdzianu,

c) zadania ( pytania) sprawdzające,

d) tematy prac wytwórczych i krótką ich ocenę-dotyczy zajęć wymienionych   w ust.2 pkt.2,

d) wynik sprawdzianu i ustaloną ocenę.

Do protokołu dołącza się prace ucznia.

8. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

9. Nie przystąpienie do sprawdzianu w określonym terminie oznacza,
że przewidywana roczna ocena z zajęć edukacyjnych staje się ustaloną roczną oceną klasyfikacyjną.

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) w terminie 3 dni roboczych
od otrzymania informacji o przewidywanej rocznej ocenie zachowania, składają pisemny wniosek do dyrektora szkoły o chęci uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena zachowania.

Wniosek taki powinien zawierać uzasadnienie (np. zawierać informacje
o działaniach ucznia, które jego zdaniem lub zdaniem jego rodziców /prawnych opiekunów/ nie zostały uwzględnione przy wystawianiu oceny).

2.        Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) nie może ubiegać się
o podwyższenie przewidywanej dla niego rocznej oceny zachowania, jeżeli uczeń otrzymał w danym roku szkolnym karę przewidzianą statutem szkoły.

3.        Po stwierdzeniu, że uczeń spełnia warunki zawarte w ust.2 , wychowawca informuje ucznia i jego rodziców /prawnych opiekunów/ o terminie posiedzenia komisji.

4.        Dyrektor powołuje komisję w składzie:

1)      wychowawca klasy, do której uczęszcza uczeń,

2)      nauczyciel uczący w klasie, do której uczęszcza uczeń,

3)      pedagog , jeżeli jest zatrudniony w szkole.

5.        Komisja dokonuje analizy zachowania ucznia i poprzez głosowanie jawne ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, która nie może być niższa od przewidywanej ani podwyższona więcej niż o jeden stopień.

1)      Ustalona przez komisję roczna  ocena klasyfikacyjna zachowania  jest ostateczna.

2)      Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia
do dyrektora szkoły, zgodnie z § 27,  jeżeli uznają, że roczna  ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

6. Z przeprowadzonego sprawdzianu sporządza się protokół, który powinien zawierać:

1)  skład komisji,

2)  termin posiedzenia komisji,

3)  krótkie sprawozdanie z przebiegu posiedzenia

4)  wynik głosowania i ustaloną ocenę.

7. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

 
Copyright by www.d4u.glt.pl